Chính sách của các nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên - Nguyễn Trung Diệu

645 | 07-05-2016 | 0
Chính sách của các nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên

Nhan đề: Chính sách của các nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Trung Diệu,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 131

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ- XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA TINH THÁI NGUYÊN

1.1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

1.2. Đặc điểm kinh tế, dân cƣ – xã hội

1.3. Quá trình thay đổi vùng đất Thái Nguyên từ thế kỉ XI đến nửa đầu thế kỉ XIX

1.4. Tiểu kết

CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH VỀ CHÍNH TRỊ, QUỐC PHÒNG CỦA CÁC NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN (TỪ THẾ KỈ XI ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

2.1. Chính sách về chính trị

2.2 Chính sách về quốc phòng

2.3 Tác động của chính sách chính trị, quốc phòng

2.4. Tiểu kết

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ, VĂN HOÁ

3.1. Chính sách về kinh tế

3.2. Chính sách về văn hóa

3.3. Tác động của chính sách kinh tế, văn hoá

3.4. Tiểu kết

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 3: WorkBook 3 EditionLet's Go 3: WorkBook 3 Edition

E. Cross, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  1562  34 

Di truyền và công nghệ tế bào somaDi truyền và công nghệ tế bào soma

Nguyễn Như Hiền

125  1050  12 

Amazing Science 1Amazing Science 1

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

64  1538  20 

Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệpThoát nước và xử lý nước thải công nghiệp

Trần Hiếu Nhiệu

303  932  15