Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt, góc ghiêng của bề mặt gia công đến tuổi bền của dao phay đầu cầu phủ tiain khi gia công khuôn thép R12MOV qua tôi - Bùi Đức Hùng

2094 | 03-05-2016 | 2
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt, góc ghiêng của bề mặt gia công đến tuổi bền của dao phay đầu cầu phủ tiain khi gia công khuôn thép R12MOV qua tôi

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt, góc ghiêng của bề mặt gia công đến tuổi bền của dao phay đầu cầu phủ tiain khi gia công khuôn thép R12MOV qua tôi

Tác giả: Bùi Đức Hùng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH KT Công nghệ

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ DAO PHAY CẦU 18

1.1. Ứng dụng của dao phay cầu.

1.2. Sự hình thành bề mặt gia công và thông số hình học của dao phay cầu

1.3. Các yếu tố cắt của dao phay cầu

1.4. Các dạng dao phay cầu

CHƯƠNG 2: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT GỌT BẰNG DỤNG CỤ PHỦ

2.1. Đặc điểm của dụng cụ cắt phủ.

2.2. Ma sát và mòn của dụng cụ phủ.

2.3. Độ mòn dao.

2.4. Tuổi bền dụng cụ cắt

2.5 Phương pháp xác định tuổi bền dụng cụ cắt

2.6. Tuổi bền của dao phay cầu phủ

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ,GÓC NGHIÊNG BỀ MẶT GIA CÔNG ĐẾN TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY CẦU [Phi] 10 PHỦ TiAlN KHI GIA CÔNG THÉP HỢP KIM CR12MOV

3.1. Sơ lƣợc về thép hợp kim

3.2. Cơ sở xác định tuổi bền của dao bằng thực nghiệm

3.3. Thiết kế thí nghiệm.

3.4. Thực nghiệm để xác định tuổi bền của dao phay cầu [PHI]10 phủ TiAlN khi gia công thép hợp kim CR12MOV

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Download