Tag: "tạo thẻ"

Wordpress | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 11292
Chuyên mục (Categories) và Thẻ (Tags) là các chủ đề được tạo ra để phân loại các bài viết trong WordPress. Thẻ có thể xem là các từ khóa của bài.