Tag: "php căn bản"

PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 28/01/2016 | 5177
PHP là từ viết tắt của 'PHP: Hypertext Preprocessor'. Đây là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ