Tag: "like"

Google với website | Lập Trình PHP | 30/12/2015 | 3528
Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'G+1' trên trang web của bạn. Nhằm mục đích chia sẻ nội dung trên website vào mạng xã hội G+
Facebook với website | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 12291
Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'LIKE' một đường dẫn trên trang web của bạn với tài khoản facebook.