Tag: "format currency"

JavaScript | Lập Trình PHP | 26/01/2016 | 18799
Trong khi lập trình php nếu các bạn gặp vấn đề về định dạng tiền nhi khập liệu. Ví dụ: Nhập vào textbox: 12000 thì sẽ xuất hiện 12.000