Tag: "Tuần lễ Giáo dục Khoa học máy tính"

Blog | Lập Trình PHP | 16/01/2016 | 3954
Hour of Code (Giờ lập trình) là sự kiện do Code.org phát động được hỗ trợ bởi Microsoft và nhiều đối tác cùng tham gia nghiên cứu khoa học máy tính.