Ngày đăng: 09/06/2018

Các pro giúp e bài này với, e mới học nên chưa hiểu rõ lắm


khi nhấn nút MUA HOA lần đầu thì tạo mãng session chứa phần tử có key là ID_hoa và các value là: tenhoa, gia, soluong. cứ mỗi lần nhấn nút mua hoa sau đó thì lưu thông tin hoa đó vào mãng session đã tạo, đồng thời tự động chuyển qua trang basket.php có các thông tin của sản phẩm