Ngày đăng: 10/10/2017

Giúp em với!!!!


Chào các bạn! Em đang làm web quản lý nhân sự. Em có 2 bảng dữ liệu nhanvien và bảng phongban như sau:
nhanvien (
`id_nhanvien` INT(10) ,
`ma_nhanvien` INT(10) ,
`ho_nhanvien` VARCHAR(50) ,
`ten_nhanvien` VARCHAR(50) ,
`ngaysinh_nhanvien` DATE ,
`gioitinh_nhanvien` INT(1) ,
`cmnd_nhanvien` VARCHAR(50) ,
`ngaycapcmnd_nhanvien` DATE ,
`noicapcmnd_nhanvien` VARCHAR(100) ,
`thuongtru_nhanvien` VARCHAR(255) ,
`tamtru_nhanvien` VARCHAR(255) ,
`dienthoai_nhanvien` VARCHAR(50) ,
`email_nhanvien` VARCHAR(255) ,
`chuyenmon_nhanvien` VARCHAR(255) ,
`vanbangkhac_nhanvien` VARCHAR(255) NULL,
`id_phongban` INT(10)
)
phongban` (
`id_phongban` INT(10)
`ma_phongban` VARCHAR(50),
`ten_phongban` VARCHAR(100) ,
)
Phòng ban thì có Phòng HCNS (ma_phongban là HC), Phòng Kinh doanh (ma_phongban là KD), Phòng kế toán (ma_phongban là KT), Phòng Kỹ thuật (ma_phongban là KY)
Cho em hỏi là giờ em muốn truy vấn dữ liệu in ra màn hình danh sách nhân viên sao cho mã nhân viên in theo kiểu theo thứ tự như 
Phòng HCNS là HC0001, HC0002, HC0003,...
Phòng Kinh doanh là KD0001, KD0002, KD0003,...
Phòng Kế toán là KT0001, KT0002, KT0003
Phòng Kỹ thuật là KY0001, KY0002, KY0003
và khi nhập dữ liệu thì ô input MÃ NHÂN VIÊN các mã đó tự động tăng khi mình nhập nhân viên mới thì làm như thế nào ạ? Các bạn có code tham khảo cho em xin với ạ hoặc từ khóa cho em xin với.
Em xin cảm ơn!!!