Ngày đăng: 31/05/2017

Put online Swamp server 3.x


Bước 1: Bấn vào biểu tượng swamp --> Chọn Put online

Bước 2: Chọn biểu tương swamp-> Apache --> Alias... --> chọn alias cần edit --> Chọn edit

Bước 3: Thay đổi "Deny from all" thành "Allow from all"

Bước 4: Khởi động lại swamp.