Ngày đăng: 04/12/2018

Send a request POST


Mình là tay ngang vào học php mình đang tập viết code php để send request POST và GET mong các bạn giúp đỡ thêm sau đây là code mình viết :
<?php
while (true) :
$body = "data=123231daase&aid=2123124";
$curl = curl_init();
    curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://xxx.xxx/xxx/xxx"); 
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
    $headers = array();
        $headers[] = "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded";
        $headers[] = "cache-control: no-cache";
      curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
$response = curl_exec($curl);
curl_close ($curl);
sleep(5);
echo $response;

endwhile;
?>

khi echo $response thì nó trả về dạng này:{"ret": 1,"msg":ok}
mình muốn echo "ret" hoặc "msg" ra kiểu như echo $response['ret']; thì phải làm ntn đây các bạn