Ngày đăng: 02/07/2018

gọi biến $bien


mình mới học php, anh, em cho hỏi ngu cái... cảm ơn!!!

mình muốn gọi biến từ một trên 2 file php

trong file database.php mình đặt một hàm

<?php
  $db = mysqli_connect("localhost","root","","chevro41_chevrolet");

trong file index.php minh đặt một hàm

class thongke
{
 
  function online()
  {
#gọi biến $db
   $sql = mysqli_query( $db,"select * from useronline");
   $n = mysqli_num_rows($sql);
   return $n;
  }
}