Ngày đăng: 04/06/2020

Có những ngành nào có thể đào tạo lập trình


Nếu chọn cntt thì phải học tất đó: web, nhúng, trí tuệ nhân tạo,...hơi nhọc đó