hoanganh.05
19/05/2020
Ngày đăng: 04/06/2020

Có những ngành nào có thể đào tạo lập trình


Muốn học mảng phần cứng với quản lí hệ thống thì điểm bao nhiêu là hợp lí ạ?

lamanh
19/05/2020
Ngày đăng: 04/06/2020
Trả lời Baominh96
Hiện bài gốc

Bạn xem thử toán-tin KHTN