Ngày đăng: 26/01/2016

Định dạng tiền trong smarty


Ví dụ cần định dạng tiền như sau: 1.200.000

Code:

{$var|number_format:0:".":","} 

Trong đó: