Ngày đăng: 20/02/2020

Nối chuỗi trong Smarty


{$chuoi_1 = "Ho va"}
{$chuoi_2 = "Ten"}
{$hoten = "{$chuoi_1}{' '}{$chuoi_2}"}

Uotput: {$ho_ten} //Ho va Ten