Ngày đăng: 29/02/2016

Code php read file pdf


Đoạn code php sẽ đọc 1 file php. Hỗ trợ cho các bạn trong quá trình đọc file pdf hiển thị lên trình duyệt.

<?php

	$file='demo.pdf';
	$filename='demo.pdf';
	header('Content-type: application/pdf');
	header('Content-Disposition: inline; filename="'.$filename.'"');
	header('Content-Transfer-Encoding: binary');
	header('Accept-Ranges: bytes');
	@readfile($file);

?>

Lập trình php chúc các bạn thành công!