Ngày đăng: 18/12/2019

Video ngành dệt may phải xuất khẩu 100 tỷ USD


Chiều ngày 13/12 Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)

https://inaothundep.net/Video-nganh-det-may-phai-xuat-khau-100-ty-USD.html