Ngày đăng: 13/01/2016

Tối ưu hóa đường dẫn cho bài viết khi lập trình php


Mục đích:

URL gốc: /bai_viet/chi_tiet.php?ma=123

URL hiển thị: /bai-viet/chi-tiet-123.html

 

Cấu hình file .htaccess như sau:

RewriteRule ^bai-viet/chi-tiet-([0-9+])\.html$         bai_viet/chi_tiet.php?ma=$1

 

Tự học lập trình PHP chúc các bạn thành công!