Xác nhận download tài liệu!!!

Thông tin tài liệu bạn đã chọn:

- Tên tài liệu: Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính

- Tác giả: Lê Tiến Lộc

- Nhà xuất bản: ĐH Lạc Hồng

captcha