Starter TOEIC, Third Edition - Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen

6731 | 06-04-2016 | 9
Starter TOEIC, Third Edition

Nhan đề: Starter TOEIC, Third Edition

Tác giả: Anne Taylor, Casey Malarcher, Andrea Janzen,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 308

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chapter 1: Grammer Practice

Unit 1: Auxiliary Verb

Unit 2: Tenses

Unit 3: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Comparisons

Unit 7: Argeement

Unit 8: Relative Clauses

Unit 9: Modification and Word Order

Unit 10: Indefinite Pronouns

Unit 11: Voice

Unit 12: Conjunctions and Prepostions

Chapter 2: Listening and Reading Practice

Unit 1: Grammar Focus: Auxiliary Verb

Unit 2: Grammar Focus: Tenses

Unit 3: Grammar Focus: Infinitives and Gerunds

Unit 4: Grammar Focus: Participles and Participles Clauses

Unit 5: Grammar Focus: Negation and Paralel Structure

Unit 6: Grammar Focus: Comparisons

Unit 7: Grammar Focus: Argeement

Unit 8: Grammar Focus: Relative Clauses

Unit 9: Grammar Focus: Modification and Word Order

Unit 10: Grammar Focus: Indefinite Pronouns

Unit 11: Grammar Focus: Voice

Unit 12: Grammar Focus: Conjunctions and Prepostions

Chapter 3: Practice Test

Chapter 4: Support

Transcripts and Answer Key

Practive Test Answer Sheet

Download

Có thể bạn cần

500 Bài Toán Chọn Lọc 12500 Bài Toán Chọn Lọc 12

Ngô Long Hậu

  99 

Bill Gates Đã NóiBill Gates Đã Nói

Nhiều Tác Giả

  191 

Get It Up 2Get It Up 2

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

85  3006  34 

Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Bài Tập Và Đáp ÁnGiải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Bài Tập Và Đáp Án

Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

  121