Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị - Lê Thị Hoài

2539 | 11-06-2016 | 3
Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị

Nhan đề: Xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn E. coli, C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại tỉnh Hưng Yên và thử nghiệm phác đồ điều trị

Tác giả: Lê Thị Hoài,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 116

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vi khuẩn E. coli, C. perfringens, bệnh ở heo,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Một số hiểu biết chung về hội chứng tiêu chảy

1.2. Một số nghiên cứu về vi khuẩn E. coli gây bệnh đường tiêu hoá

1.3. Những nghiên cứu về vi khuẩn C. perfringens gây bệnh đường tiêu hoá

1.4. Tình hình gây dịch bệnh trên đàn lợn của tỉnh Hưng Yên

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.3. Nguyên liệu dùng cho nghiên cứu

2.4. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi tại Hưng Yên

3.2. Nghiên cứu xác định vai trò của vi khuẩn E. coli C. perfringens trong hội chứng tiêu chảy ở lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi

3.3. Kết quả thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy cho lợn

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

Download