Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - Đinh Xuân Giang

1497 | 11-05-2016 | 1
Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

Nhan đề: Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

Tác giả: Đinh Xuân Giang,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 134

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương I : Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp để phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

1.1. Tổng quan

1.2. Mục tiêu và các khái niệm cơ bản của dạy học tích hợp

1.3. Dạy học tích hợp với việc phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

1.4. Thực trạng dạy học các kiến thức về “ Chất khí” và “ Cơ sở của nhiệt động lực học” ở trường phổ thông

Kết luận chương I

Chương II : Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp một số bài về “ Chất khí” và “ Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh

2.1. Chương trình, SGK vật lý 10 – cơ bản và nội dung kiến thức chương “ Chất khí” và “ Cơ sở của nhiệt động lực học”

2.2. Xây dựng tiến trình dạy học tích hợp một số bài học chương “ Chất khí” và “ Cơ sở của nhiệt động lực học

Kết luận chương II

Chương III. Thực nghiệm sư phạm

3.1. Mục đích, nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm

3.2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.3.Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm

3.5. Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm

3.6. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm

Kết luận chương III

Kết luận chung

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần