Vận dụng tư tưởng sự phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về 'Hạt nhân nguyên tử' lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Vũ Thị Thanh Hà

1852 | 16-05-2016 | 4
Vận dụng tư tưởng sự phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về 'Hạt nhân nguyên tử' lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục  học sinh

Nhan đề: Vận dụng tư tưởng sự phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về 'Hạt nhân nguyên tử' lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

Tác giả: Vũ Thị Thanh Hà,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 120

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

1.1. TTSPTH trong giáo dục

1.2. VẬN DỤNG TTSPTH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

KẾT LUẬN CHƯƠNG I

CHƯƠNG II XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ “ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” THEO TTSPTH

2.1. Vị trí, vai trò các kiến thức về "Hạt nhân nguyên tử"

2.2. Thực trạng dạy, học các kiến thức về "Hạt nhân nguyên tử "

2.3. Một số kiến thức cơ bản về “Hạt nhân nguyên tử” trong chương trình vật lý lớp 12 THPT

2.4. Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về "Hạt nhân nguyên tử"

KẾT LUẬN CHƯƠNG II

Chương III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích và đối tượng của thực nghiệm sư phạm

3.2 Nhiệm vụ và phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm

3.4. Xử lý và phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm

KẾT LUẬN CHƯƠNG III

KẾT LUẬN CHUNG

Download