Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu - Vũ Trí Dũng

1629 | 09-05-2016 | 1
Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Tác giả: Vũ Trí Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 65

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ

CHƯƠNG 2. PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

2.1. Phép dịch chuyển LĐQH.

2.2. Thuật toán dịch chuyển LĐQH.

2.3. Định lý cơ bản của phép dịch chuyển LĐQH.

2.4. Dạng biểu diễn thứ nhất của khóa

2.5. Dạng biểu diễn thứ hai của khóa

2.6. Kết luận

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Giới thiệu.

3.2. Các chức năng của chƯơng trình.

3.3. Một số giao diện của chƯơng trình.

3.4. Các thí dụ.

DANH MỤC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH NCKH

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần