Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu - Vũ Trí Dũng

1456 | 09-05-2016 | 1
Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Nhan đề: Ứng dụng phép dịch chuyển lược đồ quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Tác giả: Vũ Trí Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 65

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ

1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ

CHƯƠNG 2. PHÉP DỊCH CHUYỂN LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

2.1. Phép dịch chuyển LĐQH.

2.2. Thuật toán dịch chuyển LĐQH.

2.3. Định lý cơ bản của phép dịch chuyển LĐQH.

2.4. Dạng biểu diễn thứ nhất của khóa

2.5. Dạng biểu diễn thứ hai của khóa

2.6. Kết luận

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Giới thiệu.

3.2. Các chức năng của chƯơng trình.

3.3. Một số giao diện của chƯơng trình.

3.4. Các thí dụ.

DANH MỤC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH NCKH

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 4: Students Book 3 EditionLet's Go 4: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  1396 

Thăm Do Tính Cách Người ĐờiThăm Do Tính Cách Người Đời

Khúc Nguyên

  67 

Cuộc Nổi Dậy Ở Phố WallCuộc Nổi Dậy Ở Phố Wall

Michael Lewis

  75 

Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2Sổ tay nhiệt luyện - Tập 2

Nguyễn Chung Cảng

559  3099  52 

Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 1Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 1

Nguyễn Hữu Hạnh

  53