Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot - Đinh Thị Thuý Quỳnh

1895 | 09-05-2016 | 1
Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot

Nhan đề: Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot

Tác giả: Đinh Thị Thuý Quỳnh,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 88

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

1.1. Giới thiệu mạng nơron

1.2. Phạm vi ứng dụng của mạng nơron

1.3. Mạng Hopfield

1.4. Mạng nơron trong kỹ thuật robot

1.5. Nhận xét

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT

2.1. Giới thiệu robot nhân tạo

2.2. Bài toán lập lộ trình

2.3. Các thành phần cơ bản của việc lập lộ trình

2.4. Không gian cấu hình

CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT

3.1. Mạng nơron nhân tạo và bài toán lập lộ trình

3.2. Ứng dụng mạng Hopfield giải bài toán lập lộ trình

3.3. Các kết quả thử nghiệm

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Big step TOEIC 2Big step TOEIC 2

Kim Soyeong, Park Won, Lê Huy Lâm

412  905 

Sống Mạnh Sống VuiSống Mạnh Sống Vui

Dale Carnegie

  78 

18 Phút18 Phút

Peter Bregman

  140 

Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1Sổ tay thiết kế cơ khí - tập 1

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng, Phan Đăng Phong

734  2013