Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học sinh học 9 - Nguyễn Thị Ánh Tuyết

1839 | 17-05-2016 | 0
Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học sinh học 9

Nhan đề: Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong quá trình dạy học sinh học 9

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Tuyết,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 109

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1.Lược sử nghiên cứu về GDHN nói chung và GDHN thông qua dạy học Sinh học trong trường phổ thông trên thế giới

1.2 Lược sử nghiên cứu GDHN nói chung và GDHN thông qua dạy học Sinh học trong trường phổ thông ở Việt Nam

Chương 2: VẤN ĐỀ THỰC HIỆN VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỂP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC.

2.1. Các khái niệm công cụ

2.2. Cơ sở lý luận của hoạt động GDHN ở trường phổ thông nói chung và bộ môn Sinh học nói riêng

2.3. Cơ sở pháp lý và thực tiễn của hoạt động GDHN ở trường phổ thông nói chung và bộ môn Sinh học nói riêng

2.4. Các giải pháp tích hợp GDHN đối với giáo trình Sinh học 9

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm

3.2. Phương pháp thực nghiệm

3.3. Kết quả thực nghiệm

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download