Rèn Luyện Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Kĩ Năng Khai Thác Kênh Hình Và Tự Xây Dựng Một Số Dạng Kênh Hình Đơn Giản Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Sinh Học 11 (Ban Cơ Bản) - Lý Thái Hảo

1150 | 10-06-2016 | 0
Rèn Luyện Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Kĩ Năng Khai Thác Kênh Hình Và Tự Xây Dựng Một Số Dạng Kênh Hình Đơn Giản Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Sinh Học 11 (Ban Cơ Bản)

Nhan đề: Rèn Luyện Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Kĩ Năng Khai Thác Kênh Hình Và Tự Xây Dựng Một Số Dạng Kênh Hình Đơn Giản Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Sinh Học 11 (Ban Cơ Bản)

Tác giả: Lý Thái Hảo,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Rèn Luyện Cho Học Sinh Dân Tộc, Kĩ Năng Khai Thác Kênh Hình,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Giả thuyết khoa học

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

7. Phương pháp nghiên cứu

8. Cấu trúc của luận văn

9. Những đóng góp của luận văn

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC NÓI CHUNG VÀ DẠY HỌC SINH HỌC NÓI RIÊNG

1.1. Tình hình nghiên cứu sử dụng kênh hình trên thế giới

1.2. Tình hình nghiên cứu sử dụng kênh hình ở Việt Nam

Kết luận chương 1

Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG KÊNH HÌNH VÀ RÈN LUYỆN CHO HSDTTS MỘT SỐ KĨ NĂNG KHAI THÁC HÌNH TRONG SGK SH11

2.1. Các cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng kênh hình trong dạy học nói chung và dạy học sinh học nói riêng.

2.2. Phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc SGK SH11 (ban cơ bản)

2.3. Phân tích hệ KH trong SGK SH11

2.4. Rèn luyện cho HSDTTS các kĩ năng sử dụng KH trong học tập SGK SH 11 để học tập giáo trình

2.5. Thực trạng về sử dụng PTDH tạo kênh hình trong dạy học SH11

Kết luận chương 2.

Chương 3. RÈN LUYỆN CHO HSDTTS KĨ NĂNG TỰ XÂY DỰNG MỘT SỐ DẠNG KÊNH HÌNH ĐƠN GIẢN TRONG DẠY HỌC SH11

3.1. Một số nguyên tắc thiết kế kênh hình trong dạy học SH 11

3.2. Kĩ năng xây dựng một số dạng KH đơn giản tự tạo trong dạy học SH11.

Kết luận chương 3.

Download