Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội - Đỗ Thanh Cường

1850 | 12-05-2016 | 1
Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội

Nhan đề: Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở trường trung cấp nghề cơ khí I hà nội

Tác giả: Đỗ Thanh Cường,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 127

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1.1. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.3. CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1.4. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.5. NỘI DUNG QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM

2.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở ĐỊA BÀN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ I HÀ NỘI

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ 1 HÀ NỘI VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH BIỆN PHÁP QUẢN LÍ

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

3.3. KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CÁC BIỆN PHÁP

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

Download