Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi - Chu Thị Hồng Lâm

1493 | 12-05-2016 | 0
Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi

Nhan đề: Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (vật lí 10 - cơ bản) nhằm phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi

Tác giả: Chu Thị Hồng Lâm,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 135

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

1.1. Tổng quan

1.2. Vấn đề phát triển tư duy vật lí cho học sinh miền núi

1.3. Định luật trong dạy học Vật lí

1.4. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và các phương tiện CNTT trong dạy học định luật vật lí

1.5. Nghiên cứu thực trạng dạy học các định luật vật lí phần cơ học

Kết luận chương I

Chương II: Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện công nghệ thông tin trong dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - Cơ bản)

2.1. Vị trí và vai trò của định luật cơ học (Vật lí 10 – CB)

2.2. Sự hỗ trợ của các phương tiện CNTT trong dạy học các định luật cơ học vật lí

2.3. Phối hợp sử dụng thí nghiệm và phương tiện CNTT để tổ chức dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 - cơ bản

2.4. Thiết kế tiến trình dạy học một số định luật vật lí phần cơ học (Vật lí 10 – cơ bản)

Kết luận chương II

Chương III: Thực nghiệm sư phạm

3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm

3.2. Thực nghiệm sư phạm, kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm

Kết luận chương III

Kết luận và kiến nghị

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần