Phát hiện biên, biểu diễn Fourier Elliptic và ứng dụng - Phạm Ngọc Quý

1845 | 09-05-2016 | 0
Phát hiện biên, biểu diễn Fourier Elliptic và ứng dụng

Nhan đề: Phát hiện biên, biểu diễn Fourier Elliptic và ứng dụng

Tác giả: Phạm Ngọc Quý,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 83

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ BIÊN

1.1. Một số khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh

1.2 Biên ảnh và vai trò trong nhận dạng ảnh

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ PHÉP BIỂU DIỄN FORIER ELLIPTIC

2.1 Một số phương pháp phát hiện biên

2.2 Phép biến đổi Fourier

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

3.1 Giới thiệu

3.2 Số hóa biên đối tượng ảnh

3.2 Chương trình thử nghiệm

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần