Phân Lập, Tuyển Chọn Và Nghiên Cứu Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hydrocacbon Thơm Của Một Vài Chủng Vi Khuẩn Được Phân Lập Từ Nước Ô Nhiễm Dầu Tại Quảng Ninh - Lê Tiến Mạnh

1492 | 10-06-2016 | 0
Phân Lập, Tuyển Chọn Và Nghiên Cứu Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hydrocacbon Thơm Của Một Vài Chủng Vi Khuẩn Được Phân Lập Từ Nước Ô Nhiễm Dầu Tại Quảng Ninh

Nhan đề: Phân Lập, Tuyển Chọn Và Nghiên Cứu Khả Năng Phân Hủy Sinh Học Hydrocacbon Thơm Của Một Vài Chủng Vi Khuẩn Được Phân Lập Từ Nước Ô Nhiễm Dầu Tại Quảng Ninh

Tác giả: Lê Tiến Mạnh,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 78

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Phân Hủy Sinh Học Hydrocacbon, Vi Khuẩn, Hydrocacbon thơm,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Đặc điểm cơ bản của hợp chất hydrocarbon thơm đa nhân

1.2. Nguồn gốc phát sinh PAH

1.3. Các biện pháp xử lý tẩy độc PAH

1.4. Phân hủy sinh học các PAH bởi vi sinh vật

1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phân hủy các hợp chất hydrocarbon thơm đa nhân

1.6. Các phương pháp phân loại vi sinh vật

CHƯƠNG II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu và hóa chất

2.2. Môi trường nuôi cấy

2.3. Máy móc và thiết bị nghiên cứu

2.4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng phát triển trên mô i trường chứa PAH

3.2. Đặc điểm hình thái và tế bào của chủng vi khuẩn BQN31

3.3. Khả năng sử dụng các loại PAH của chủng vi khuẩn BQN31

3.4. Xác định trình tự đoạn gen mã hóa 16S rRNA của chủng BQN31

3.5. Nhân đoạn gen mã hóa catechol 2,3 dioxygenase từ chủng BQN31

IV. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần