Nội suy ảnh và một số ứng dụng - Nguyễn Thị Nguyệt

2376 | 09-05-2016 | 7
Nội suy ảnh và một số ứng dụng

Nhan đề: Nội suy ảnh và một số ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 79

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NỘI SUY ẢNH

1.1. Khái quát về xử lý ảnh

1.2. Những vấn đề cơ bản trong hệ thống xử lý ảnh

1.3. Nội suy ảnh

Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT NỘI SUY ẢNH

2.1. Nội suy các pixel gần nhất (Nearest Neighbor Interpolation)

2.2. Nội suy tam giác (Affine interpolation)

2.3. Nội suy song khối (Bicubic Interpolation)

2.4. Nội suy tuyến tính (linear interpolation)

2.5. Nội suy song tuyến (bilinear interpolation)

2.6. Nội suy tam tuyến tính (trilinear)

2.7. Các phép nội suy không gian

2.8. Phương pháp ước lượng chuyển động:

2.9. Phép nội suy thời gian và bù chuyển động

Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NỘI SUY ẢNH

3.1. Nắn chỉnh hình thu nhận ảnh

3.2. Sinh ra hình ảnh khuyết thiếu trong làm phim hoạt hình

3.3. Mô tả chương trình đã cài đặt

3.4. Giới thiệu chương trình

PHẦN KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần