Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea Mays L.) - Trần Thị Ngọc Diệp

1607 | 11-05-2016 | 0
Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea Mays L.)

Nhan đề: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (Zea Mays L.)

Tác giả: Trần Thị Ngọc Diệp,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 68

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1.CÂY NGÔ

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN Ở THỰC VẬT

1.3. NHẬN XÉT CHUNG

Chương 2 . VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1.VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, HÓA SINH HẠT CỦA CÁC GIỐNG NGÔ NGHIÊN CỨU

3. 2. PHÂN TÍCH TÍNH ĐA HÌNH DNA BẰNG KỸ THUẬT RAPD

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download