Nghiên cứu bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên - Nguyễn Thị Lân

1957 | 16-05-2016 | 0
Nghiên cứu bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên

Nhan đề: Nghiên cứu bón đạm vào thời kỳ làm đòng cho lúa vụ xuân tại Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Lân,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 201

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Cơ cở khoa học của đề tài

1.2. Tình hình nghiên cứu về bón phân cho lúa trên thế giới

1.3. Tình hình nghiên cứu về bón phân cho lúa trên ở Việt Nam

1.4. Tình hình sản xuất lúa và sử dụng phân bón ở Thái Nguyên

1.5. Kết luận rút ra từ phần tổng quan tài liệu

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.4. Phương pháp phân tích đất

2.5. Phương pháp phân tích số liệu

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa vụ Xuân tại Thái Nguyên

3.2. Ảnh hưởng của thời gian bón đạm thúc đòng đến yếu tố cấu thành năng suất, năng suất lúa và hàm lượng protein trong gạo vụ Xuân

3.3. Xác định lượng đạm bón đón đòng cho lúa vụ Xuân trên cơ sở đánh giá tình trạng dinh dưỡng đạm của lúa

3.4. Ứng dụng phương pháp bón đạm đón đòng theo chỉ số diệp lục, màu sắc lá trên đồng ruộng và xây dựng mô hình sản xuất lúa áp dụng phương pháp bón đạm mới

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Phần phụ lục

Download