Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Điều Khiển Hiện Đại Để Nâng Cao Chất Lượng Điều Khiển Quá Trình Gia Nhiệt - Dương Mạnh Hòa

1881 | 14-06-2016 | 3
Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Điều Khiển Hiện Đại Để Nâng Cao Chất Lượng Điều Khiển Quá Trình Gia Nhiệt

Nhan đề: Nghiên Cứu Ứng Dụng Phương Pháp Điều Khiển Hiện Đại Để Nâng Cao Chất Lượng Điều Khiển Quá Trình Gia Nhiệt

Tác giả: Dương Mạnh Hòa,

Nhà xuất bản: ĐH Kỹ thuật công nghệ Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 95

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điều khiển gia nhiệt, các phương pháp điều khiển,

Download

Tóm tắt:

 Chương1: Mở đầu 

1.1 Giới thiệu chung

1.2 Cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển quá trình

1.3.Đặc điểm Điều khiển quá trình gia nhiệt

1.4.Kết luận

Chương 2 : Tổng quan về phương pháp điều khiên hiện đại điều khiển quá trình

2.1 .Đặt vấn đề

2.2. Các phương pháp điều khiển cơ bản

2.3 Các phương pháp điều khiển hiện đại

2.4. kết luận

Chương 3 : Áp dụng phương pháp điều khiển hiện đại cho quá trình gia nhiệt

Đặt vấn đề

3.1. Đối tượng

3.2 Thiết kế sơ đồ điều khiển hệ thống

Chương 4. Mô phỏng hệ thống

Kết luận

Tài liệu tham khảo   

Download

Có thể bạn cần