Nghiên Cứu Tạo Vật Liệu Khởi Đầu Phục Vụ Chọn Tạo Giống Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Bao Phấn Ở Cây Lúa - Đào Xuân Thanh

1946 | 10-06-2016 | 2
Nghiên Cứu Tạo Vật Liệu Khởi Đầu Phục Vụ Chọn Tạo Giống Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Bao Phấn Ở Cây Lúa

Nhan đề: Nghiên Cứu Tạo Vật Liệu Khởi Đầu Phục Vụ Chọn Tạo Giống Bằng Kỹ Thuật Nuôi Cấy Bao Phấn Ở Cây Lúa

Tác giả: Đào Xuân Thanh,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 134

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tạo Vật Liệu Khởi Đầu, Kỹ Thuật Nuôi Cấy Bao Phấn, Bao Phấn Ở Cây Lúa,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

2. Mục đích của đề tài

3. Yêu cầu của đề tài

4. Ý nghĩa của đề tài

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tình hình nghiên cứu mô tế bào thực vật

1.2. Khái niệm nhân giống Invitro

1.3. Cơ sở khoa học của nuôi cấy Invitro

1.4. Các giai đoạn chính trong nuôi cấy mô tế bào thực vật

1.5. Kỹ thuật đơn bội Invitro và công tác giống cây trồng

CHƯƠNG II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu và phạm vi nghiên cứu

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.3. Xử lý số liệu:

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

3. 2. Kết quả nghiên cứu ở ngoài đồng ruộng

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần