Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Hoa Lily Tại Ba Bể-Bắc Kạn - Phan Thị Dung

1895 | 16-05-2016 | 1
Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Hoa Lily Tại Ba Bể-Bắc Kạn

Nhan đề: Nghiên Cứu Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Hoa Lily Tại Ba Bể-Bắc Kạn

Tác giả: Phan Thị Dung ,

Nhà xuất bản: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 113

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOA

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài

1.2. Cơ sở thực tiễn

1.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa trên thế giới

1.4. Tình hình sản xuất và nghiên cứu hoa ở Việt Nam

1.5. Đặc tính sinh vật học, yêu cầu sinh thái và phương pháp nhân giống của cây hoa lily

1.6. Những nghiên cứu về chất điều tiết sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá trong sản xuất hoa

1.7. Đặc điểm một số chế phẩm kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá sử dụng trong sản xuất hoa

Chương II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.2. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi

Chương III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của giống hoa lily sorbonne

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm kích thích sinh trưởng (KTST) đến sinh trưởng và phát triển của giống hoa lily sorbonne

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của cỡ củ đến năng suất

3.4. Sơ bộ hạch toán thu chi của các công thức thí nghiệm (tính cho 1 sào/vụ)

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần