Nghiên Cứu Khả Năng Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Theo Hướng Sản Xuất Hàng Hoá Ở Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên - Nguyễn Thu Hằng

2196 | 14-06-2016 | 1
Nghiên Cứu Khả Năng Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Theo Hướng Sản Xuất Hàng Hoá Ở Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Nhan đề: Nghiên Cứu Khả Năng Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Theo Hướng Sản Xuất Hàng Hoá Ở Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 151

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kinh tế hộ nông dân, sản xuất hàng hóa,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tồn tại và phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá

1.2. Tính tất yếu khách quan để chuyển kinh tế hộ nông dân tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ sản xuất hàng hoá

1.4. Sơ lược tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở một số nước và ở Việt Nam

1.5. Phương pháp nghiên cứu kinh tế hộ nông dân

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hoá ở huyện Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

3.1. Quan đ iểm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Đồng Hỷ theo hướng sản xuất hàng hoá

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá

3.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nông dân trong vùng theo hướng sản xuất hàng hoá

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download

Có thể bạn cần

Hạnh Phúc Tuổi GiàHạnh Phúc Tuổi Già

Thích Nhật Từ

  23 

6 chuyên đề hóa học 11: Tập 26 chuyên đề hóa học 11: Tập 2

Nguyễn Minh Tuấn

  26 

Tiếng Việt Văn Việt Người ViệtTiếng Việt Văn Việt Người Việt

Cao Xuân Hạo

  37 

Giao tiếp và điều khiển bằng máy tínhGiao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Lê Tiến Lộc

122  1517  15