Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Thí Nghiệm Trong Dạy Học Sinh Học Tế Bào (Sinh Học 10) - Hoàng Việt Cường

1622 | 16-05-2016 | 5
Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Thí Nghiệm Trong Dạy Học Sinh Học Tế Bào (Sinh Học 10)

Nhan đề: Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Thí Nghiệm Trong Dạy Học Sinh Học Tế Bào (Sinh Học 10)

Tác giả: Hoàng Việt Cường ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 106

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC

1.1. Một số vấn đề chung về thí nghiệm thực hành

1.2. Cơ sở khoa học của việc sử dụng TN trong quá trình dạy học

1.3. Tổng quan về sử dụng TN thực hành trong dạy học

1.4. Thực trạng của việc sử dụng TN trong dạy học SH ở trường THPT

Chương 2. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SH 10)

2.1. Cấu trúc nội dung chương trình SH 10

2.2. Vị trí, vai trò, đặc điểm của những TN trong phần SH tế bào (SH 10)

2.3. Cải tiến các TN tế bào (SH 10)

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm

3.2. Nội dung thực nghiệm

3.3. Phương pháp thực nghiệm

3.4. Kết quả Tn sư phạm

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download