Một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển động cho Robot - Nguyễn Thị Thu Thuỷ

1382 | 09-05-2016 | 3
Một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển động cho Robot

Nhan đề: Một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển động cho Robot

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thuỷ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 84

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương I: GIƠI THIỆU BÀI TOÁN LẬP TRÌNH CHO ROBOT

1.1. Robot nhân tạo

1.2. Bài toán lập lộ trình

1.3.Ví dụ vμ những ứng dụng về lộ trình Robot

1.4. Những thành phần cơ bản của việc lập lộ trình

1.5. Giải thuật, người lập lộ trình và lộ trình

Chương II- CẤU HÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

2.1.Các Khái niệm cấu hình không gian

2.2. Mô hình cấu hình

2.3. Các phép biến đổi của robot

2.4. Không gian cấu hình chướng ngại vật

2.5- Định nghĩa chính xác về vấn đề lập lộ trình chuyển động

2.6. Một số mô hình Cobs

Chương III- MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHÍNH XÁC LẬP LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG

3.1.Giới thiệu chung

3.2. Biểu diễn không gian chướng ngại vật

3.3. Một số giải thuật lập lộ trình chính xác cho robot

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC 1 - Chương trình thử nghiệm Visibility Graph

PHỤ LỤC 2- Chương trình thử nghiệm Vertical Cell Decomposition

Download