Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến - Dương Thị Hồng Ngọc

1541 | 11-05-2016 | 0
Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến

Nhan đề: Một số kết quả nghiên cứu gần đây về các ánh xạ chỉnh hình tách biến

Tác giả: Dương Thị Hồng Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 66

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị

1.1. Miền xấp xỉ

1.2. Tập đa cực

1.3. Hàm cực trị tương đối

1.4. Độ đo đa điều hoà dưới

1.5. Ánh xạ chỉnh hình tách

1.6. Tính chất thác triển Hartogs

1.7. Lý thuyết Poletsky về các đĩa và định lý của Rosay trên các đĩa chỉnh hình

Chương 2. Một số kết quả nghiên cứu gần đây về ánh xạ chỉnh hình tách biến

2.1. Dạng tổng quát của định lý Alehyane - Zeriehi trong trường hợp A ... D,B ... G

2.2 Bài toán 1 trong trường hợp A ... D,B ...G

2.3. Bài toán 1 trong trường hợp tổng quát

2.4. Bài toán 2

2.5. Một số áp dụng

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần