Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song song - Lê Thị Việt Hoa

1234 | 17-05-2016 | 0
Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song song

Nhan đề: Khai phá dữ liệu và thuật toán khai phá luật kết hợp song song

Tác giả: Lê Thị Việt Hoa,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 85

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU

1.1. Khái niệm

1.2. Kiến trúc của một hệ thống khai phá dữ liệu

1.3. Các giai đoạn của quá trình khai phá dữ liệu

1.4. Một số kỹ thuật khai phá dữ liệu

1.5. Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho khai phá dữ liệu

1.6. Các phương pháp chính trong khai phá dữ liệu

1.7. Các ứng dụng của khai phá dữ liệu

1.8. Khai phá dữ liệu và các lĩnh vực liên quan

1.9. Các thách thức trong phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu

1.10. Kết luận chương 1

Chương 2: KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Mở đầu

2.2 Luật kết hợp

2.3 Luật kết hợp cơ sở

2.4. Khai phá luật kết hợp với một số khái niệm mở rộng

2.5. Kết luận chương 2

Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP SONG SONG VÀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN

3.1. Nguyên lý thiết kế thuật toán song song

3.2. Hướng tiếp cận chính trong thiết kế thuật toán khai phá luật kết hợp song song

3.3. Một số thuật toán khai phá luật kết hợp song song

3.4. Phân tích, đánh giá và so sánh việc thực hiện thuật toán

3.5. Kết luận chương 3

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Điều khiển lập trình với PLC RSLOGIXĐiều khiển lập trình với PLC RSLOGIX

Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy

319  652 

Thực tập vi sinh vật chuyên ngànhThực tập vi sinh vật chuyên ngành

Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên

103  1702 

Bài tập cơ sở kĩ thuật nhiệtBài tập cơ sở kĩ thuật nhiệt

Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

253  864