Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện - Phạm Thị Ngọc

1712 | 16-05-2016 | 1
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Nhan đề: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Tác giả: Phạm Thị Ngọc,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (MDBMS)

1.1 Mục đích của MDBMS

1.2 Các yêu cầu của một MDBMS

1.3 Các vấn đề của MDBMS

1.4 Kết luận

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO NỘI DUNG

2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin

2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung

2.3 Ví dụ

2.4 Kết luận

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN BẢN

3.1 Giới thiệu

3.2 Một số kỹ thuật nâng cao hiệu năng tìm kiếm đa phương tiện

3.3 Kỹ thuật LSI

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

4.1 Giới thiệu bài toán

4.2 Chức năng chương trình

4.3 Quy trình phát triển ứng dụng

4.5 Cài đặt thử nghiệm

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Download

Có thể bạn cần

Chuỗi Phản Ứng Hóa HọcChuỗi Phản Ứng Hóa Học

Đặng Công Hiệp

  36 

Từ Điển Kỹ Thuật Mỏ Anh – ViệtTừ Điển Kỹ Thuật Mỏ Anh – Việt

Nhiều Tác Giả

  56 

Bí Mật Chiếc Xô Cảm XúcBí Mật Chiếc Xô Cảm Xúc

Tom Rath, Donald O. Clifton

  51