Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Chu Thị Hồng Huyền

1682 | 11-05-2016 | 0
Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Nhan đề: Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Chu Thị Hồng Huyền,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 109

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Khái niệm và định nghĩa đất trống đồi trọc

1.2. Chiều hướng nghiên cứu

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI

3.1.Điều kiện tự nhiên

3.2. Kinh tế - xã hội

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Hệ thực vật và thảm thực vật

4.2.Hiện trạng, tiềm năng và nguyên nhân hình thành ĐTĐT

4.3. Hiệu quả của một số mô hình phủ xanh đất trống đồi trọc

4.5. Xây dựng quy trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc

4.6. Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần