Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái - Lê Lâm Bằng

2013 | 21-06-2016 | 5
Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái

Nhan đề: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chè của hộ nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái

Tác giả: Lê Lâm Bằng,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 117

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất chè, kinh doanh hộ nông dân,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài

1.2. Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ HUYỆN VĂN CHẤN - YÊN BÁI

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.2. Thực trạng phát triển sản xuất chè huyện Văn Chấn

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ CHO HUYỆN VĂN CHẤN YÊN BÁI

3.1. Phương hướng phát triển chè cho huyện Văn Chấn

3.2. Một số giải pháp phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè cho huyện Văn Chấn, Yên Bái

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Tài chánh côngTài chánh công

Lê Đình Chân

316  767 

Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 2Xử lý tín hiệu và lọc số - Tập 2

Nguyễn Quốc Trung

480  1898 

Let's Go 3: Student Book 3 EditionLet's Go 3: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  1724 

Căn Bản Tiếng Anh Trong Tin HọcCăn Bản Tiếng Anh Trong Tin Học

Tạ Văn Hùng

  20 

PR Từ Chưa Biết Đến Chuyên GiaPR Từ Chưa Biết Đến Chuyên Gia

Hoàng Xuân Phượng

  17