Đánh Giá Một Số Dõng Lạc Có Nguồn Gốc Từ Mô Sẹo Chịu Mất Nước Của Các Giống L23, L18, Md7 Và Md9 - Đinh Tiến Dũng

2470 | 10-06-2016 | 0
Đánh Giá Một Số Dõng Lạc Có Nguồn Gốc Từ Mô Sẹo Chịu Mất Nước Của Các Giống L23, L18, Md7 Và Md9

Nhan đề: Đánh Giá Một Số Dõng Lạc Có Nguồn Gốc Từ Mô Sẹo Chịu Mất Nước Của Các Giống L23, L18, Md7 Và Md9

Tác giả: Đinh Tiến Dũng,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 96

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Dõng Lạc, Mô Sẹo,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu

Chương 1. Tổng quan tài liệu

1.1. Giới thiệu về cây lạc

1.2. Hạn và cơ chế chịu hạn của thực vật

1.3. Kĩ thuật RAPD trong phân tích hệ gen thực vật

Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vậ t liệ u

2.2. Phương phá p nghiên cƣ́ u

Chương 3. Kết quả và thảo luận

3.1. Đặc điểm nông học của một số dòng chọn lọc

3.2. Chất lượng hạt của một số dòng lạc chọn lọc thế hệ R3

3.3. Đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng chọn lọc

3.4. Đánh giá sự thay đổi ADN genome một số dòng chọn lọc bằng kĩ thuật RAPD

Kết luận

Công trình đã công bố liên quan đến luận văn

Tài liệu tham khảo

Download