Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thu Phương

1457 | 16-05-2016 | 1
Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

Nhan đề: Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Nguyễn Thu Phương ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 117

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài

1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước

1.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu

2.3. Nội dung nghiên cứu

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.5. Ph¬ng ph¸p xö lý sè liÖu

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đông Triều

3.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bê sữa huyện Đông Triều

3.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều

3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều

3.5. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa

3.6. Chi phí thức ăn

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Phương pháp giải bài tập Hóa học 9Phương pháp giải bài tập Hóa học 9

Đặng Xuân Thư

  155 

Truyền động điệnTruyền động điện

Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Hiền

311  2559  28