Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Thu Phương

1377 | 16-05-2016 | 1
Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

Nhan đề: Đánh Giá Khả Năng Sinh Trưởng Và Ảnh Hưởng Của Cây Ngô Ủ Chua Đến Năng Suất, Chất Lượng Sữa Của Đàn Bò Sữa Nuôi Tại Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Nguyễn Thu Phương ,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 117

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài

1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước

1.3. Một số thông tin chính về tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu

2.3. Nội dung nghiên cứu

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.5. Ph¬ng ph¸p xö lý sè liÖu

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình phát triển chăn nuôi bò của huyện Đông Triều

3.2. Khả năng sinh trưởng của đàn bê sữa huyện Đông Triều

3.3. Đặc điểm sinh trưởng của đàn bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều

3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và đặc điểm sản xuất sữa của bò sữa nuôi tại huyện Đông Triều

3.5. Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa

3.6. Chi phí thức ăn

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Nghệ Thuật Câu LikeNghệ Thuật Câu Like

Ann Handley, C. C. Chapman

  91 

360 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9360 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 9

Vũ Thị Phát Minh, Châu Văn Tạo, Nguyễn Hoàng Hưng

190  958 

English For Thermal EngineeringEnglish For Thermal Engineering

Đặng Thành Trung

  97 

Giải Bài Tập Toán 3: Tập 2Giải Bài Tập Toán 3: Tập 2

Nhiều Tác Giả

  86