Chính sách của các nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên - Nguyễn Trung Diệu

1086 | 07-05-2016 | 0
Chính sách của các nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên

Nhan đề: Chính sách của các nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Trung Diệu,

Nhà xuất bản: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 131

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ- XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA TINH THÁI NGUYÊN

1.1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên

1.2. Đặc điểm kinh tế, dân cƣ – xã hội

1.3. Quá trình thay đổi vùng đất Thái Nguyên từ thế kỉ XI đến nửa đầu thế kỉ XIX

1.4. Tiểu kết

CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH VỀ CHÍNH TRỊ, QUỐC PHÒNG CỦA CÁC NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỈNH THÁI NGUYÊN (TỪ THẾ KỈ XI ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX)

2.1. Chính sách về chính trị

2.2 Chính sách về quốc phòng

2.3 Tác động của chính sách chính trị, quốc phòng

2.4. Tiểu kết

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH VỀ KINH TẾ, VĂN HOÁ

3.1. Chính sách về kinh tế

3.2. Chính sách về văn hóa

3.3. Tác động của chính sách kinh tế, văn hoá

3.4. Tiểu kết

KẾT LUẬN

Download

Có thể bạn cần

Get It Up 1Get It Up 1

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

82  2887  39 

7 cách học Tiếng Anh du kích7 cách học Tiếng Anh du kích

Nguyễn Chu Nam Phương

95  638 

Toán rời rạcToán rời rạc

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

295  3689  25 

Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)Hệ thống điều khiển bằng thủy lực (Lý thuyết và các ứng dụng thực tế)

Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng

276  1712  24 

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 2Cây cỏ Việt Nam: Quyển 2

Phạm Hoàng Hộ

952  160