Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Của Lá Cây Đơn Tướng Quân (Syzygium Formosum Wall), Họ Myrtaceae Ở Thái Nguyên - Nông Thị Liễu

2089 | 10-06-2016 | 1
Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Của Lá Cây Đơn Tướng Quân (Syzygium Formosum Wall), Họ Myrtaceae Ở Thái Nguyên

Nhan đề: Bước Đầu Nghiên Cứu Thành Phần Hoá Học Của Lá Cây Đơn Tướng Quân (Syzygium Formosum Wall), Họ Myrtaceae Ở Thái Nguyên

Tác giả: Nông Thị Liễu,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 92

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cây Đơn Tướng Quân, Syzygium Formosum Wall, Họ Myrtaceae,

Download

Tóm tắt:

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn

Danh mục các hình, bảng và sơ đồ

Mở đầu

Chương 1 Tổng quan

1.1. Khái quát về các thực vật chi Syzygium

1.2. Những nghiên cứu hóa thực vật về chi Syzygium

1.3. Tình hình nghiên cứu và sử dụng các thực vật Syzygium

Chương 2. Phần thực nghiệm

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.2. Dụng cụ hóa chất và thiết bị nghiên cứu

2.3. Thu nhận các dịch chiết từ cây Syzygium formosum Wall

2.4. Phân lập và tinh chế các chất

Chương 3. Thảo luận kết quả nghiên cứu

3.1. Phát hiện các nhóm chất và thử hoạt tính sinh học dịch chiết của cây Syzygium formosum Wall

3.2. Phân lập và nhận dạng các chất từ dịch chiết

Kết luận

Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 12

Nguyễn Phú Thọ

  106 

Tuabin nướcTuabin nước

Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu

200  1648 

Thực tập vi sinh vật chuyên ngànhThực tập vi sinh vật chuyên ngành

Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên

103  2544